Autor artykułu już jakiś czas temu zdecydował się na używanie materiałów ceramicznych IPS Style, stosując technikę warstwową. Zanim rozpoczął pracę z systemem ceramicznym IPS Style, dokładnie przetestował materiał i porównał go z produktem stosowanym wcześniej.

Zmiana jest ekscytująca – również w codziennej pracy w laboratorium dentystycznym. Autor artykułu już jakiś czas temu zdecydował się na używanie materiałów ceramicznych IPS Style, stosując technikę warstwową. Zanim rozpoczął pracę z systemem ceramicznym IPS Style, dokładnie przetestował materiał i porównał go z produktem stosowanym wcześniej.

Głównym celem przejścia na nowy system ceramiczny była poprawa jakości wyników. W naszym laboratorium regularnie stosowaliśmy ceramikę szklaną fluoroapatytowo-leucytową IPS d.SIGN®. Jednak pewnego dnia zadaliśmy sobie następujące pytanie: czy IPS Style® (pierwsza opatentowana ceramika na metal zawierająca oksyapatyt) stanowiłby solidną alternatywę dla stosowanego przez nas produktu? Zdecydowaliśmy się przetestować nowy materiał na płaskich próbkach stopów kobaltowo-chromowych. Próbki te pozwoliły nam lepiej przyjrzeć się materiałom ceramicznym nakładanym przy zastosowaniu techniki warstwowej. Użyliśmy podstawowych próbek stopu metalu (Colado CC), by zbadać i porównać pewne właściwości charakteryzujące materiały IPS d.SIGN oraz IPS Style, takie jak np.: kolor, jasność, skurcz, fluorescencja i stabilność wymiarowa.

Przygotowanie powierzchni i nałożenie opakera

Jedna próbka została poddana oksydacji w temperaturze 950°C przez minutę. Na drugą próbkę został nałożony „bonding”. Dwie próbki metalowe o różnych podstawach zostały odpowiednio przygotowane do nałożenia materiału ceramicznego. Następnie na próbki nałożono opakery IPS d.SIGN Paste Opaquer w postaci pasty oraz IPS Style Ceram Powder Opaquer w proszku. Opakery w obu systemach mają gładką konsystencję. Nigdy wcześniej nie stosowaliśmy opakera w proszku, dlatego nakładanie materiału IPS Style było dla nas zupełną nowością. Niemniej jednak byliśmy pod wrażeniem łatwości nakładania i świetnych wyników.

Skurcz i kolor

Na kolejnym etapie porównaliśmy materiały Dentin oraz Transpa T Neutral, jak również materiały Opal Effect OE1. Każdy z tych materiałów ceramicznych został nałożony na jedną z metalowych próbek. Pośrodku próbki przy użyciu szpatułki narysowano linię, aby porównać skurcz materiałów. Po wypaleniu oba materiały ceramiczne miały ten sam kolor. Ciekawe było to, że materiał IPS Style wykazał się mniejszym skurczem niż IPS d.SIGN (fot. 1). Skurcz pionowy obu materiałów ceramicznych był prawie identyczny. Próbki przyłożono do siebie i zbadano pod światłem polaryzacyjnym. Materiał IPS Style był nieco jaśniejszy niż IPS d.SIGN. Oba materiały wykazały prawie jednakowy poziom fluorescencji. W tym porównaniu IPS Style wypadł nieco lepiej, ponieważ fluorescencja materiałów Transpa T Neutral i Incisal była bardziej realistyczna.

Stabilność wymiarowa i wyniki badań

Stabilność wymiarowa materiałów ceramicznych była widoczna po pierwszym cyklu wypalania. Po wypaleniu warstwy materiału IPS Style zachowały swój kształt. Natomiast materiał IPS d.SIGN nie zachował w pełni swojego kształtu. Po tej serii testów uważaliśmy, że dla naszych celów zebraliśmy dość informacji na temat nowego materiału. Mimo że testy były stosunkowo proste, dostarczyły nam cennych informacji na temat dwóch testowanych systemów ceramicznych. Byliśmy gotowi, by porównać te dwa materiały na podstawie rzeczywistego studium przypadku.

Studium przypadku

Pacjentka była niezadowolona z wyglądu swoich górnych zębów (fot. 2). Chciała mieć nowy kolor i w możliwie największym stopniu zachować kształt i ułożenie swoich zębów. To uprościło wybór koloru, ponieważ musieliśmy „po prostu” wybrać nieco jaśniejszy materiał. Następnie przygotowaliśmy zęby od 15 do 25 (fot. 3). Cyfrowy obraz sytuacji uzyskaliśmy za pomocą skanera wewnątrzustnego. Z centrum produkcyjnego mogliśmy zamówić zarówno wydrukowane modele, jak i metalowe czapeczki wykonane metodą SLM. Modele i nakładki były produkowane jednocześnie. Dzięki temu mogliśmy od razu przystąpić do nałożenia materiałów ceramicznych (fot. 4). Uzupełnienia wykonano na podbudowie z dwóch materiałów ceramicznych, dzięki czemu mogliśmy porównać materiały IPS Style i IPS d.SIGN w jamie ustnej pacjentki. Szczegółowy opis procedury wykorzystującej oba materiały ceramiczne przedstawiono poniżej.

Przygotowanie czapeczek

Najpierw metalowe nakładki zostały poddane oksydacji zgodnie z instrukcją producenta. Następnie nałożono opaker. Opaker IPS d.SIGN Paste Opaquer oraz IPS Style Ceram Powder Opaquer wykazały doskonałą płynność i właściwości kryjące (fot. 5). Do uzyskania pożądanego efektu maskowania wystarczyły dwa cykle wypalania. Opaker w postaci pasty był łatwy do nałożenia, ponieważ materiał zawarty w strzykawce jest gotowy do użycia. W zależności od zastosowania dość gęsta pasta może wymagać rozcieńczenia płynem Paste Opaquer Liquid. Z kolei proszek IPS Style Ceram Powder Opaquer należy zmieszać z odpowiednim płynnym komponentem do uzyskania pożądanej konsystencji. Produkt łatwo rozprowadza się pędzlem lub przyrządem szklano-ceramicznym lub ceramicznym. Do modelowania okolicy przydziąsłowej użyto materiału Margin, poprawiając w ten sposób estetyczny wygląd uzupełnienia i zapewniając jego szczelne przyleganie do dziąsła. Materiały Margin z systemów IPS Style i IPS d.SIGN pomogły w stworzeniu pięknej okolicy przydziąsłowej (fot. 6 i 7).

Pierwsze wypalanie

W celu porównania wizualnego warstw dwóch rodzajów materiałów ceramicznych materiały zmieszano z płynem Visual Eyes Liquid (Harvest Dental). Płyn Visual Eyes Liquid to produkt, który sprawia, że ​​kolor wypalanego materiału ceramicznego jest widoczny przed głównym wypaleniem (fot. 8 i 9). Główną warstwę dentyny przygotowano przy użyciu 25-proc. Cervical Transpa w kolorze pomarańczowo-różowym i 25-proc. Cervical Transpa w kolorze khaki zmieszanych z 50-proc. Dentin B2. W części środkowej zastosowano niezmieszany materiał Dentin. Mamelony sieczne modelowano z mieszanki 80% Dentin B2 i 20% Special Incisal w kolorze szarym. W przestrzeni poziomej zastosowano masę Effect Inter Incisal w kolorze białoniebieskim. Brzeg sieczny uzupełniono materiałami Opal Effect OE 1 i Transpa (w kolorze neutralnym, pomarańczowoszarym). Mamelony i cechy wewnętrzne opracowano za pomocą bardzo drobnego instrumentu oddzielającego. Po pierwszym wypaleniu kolory materiałów IPS Style i IPS d.SIGN wyglądały dobrze i wydawały się prawie identycznie (fot. 10). Do drobnych korekt kształtu zębów przednich zastosowano materiały IPS Style Ceram i IPS d.SIGN Transpa oraz Mamelon. Na tym etapie porównanie wykazało, że kilka obszarów dystalnych na brzegu siecznym uzupełnienia z materiału IPS d.SIGN było nieco bardziej przeziernych.

Indywidualizacja warstw i drugie wypalanie

Po pierwszym wypalaniu korygującym zęby zmodyfikowano przy użyciu odpowiednich barwników IPS Ivocolor®. Materiały te służą do charakteryzacji uzupełnień (np. mamelonów), imitowania pęknięć szkliwa oraz dostosowywania intensywności koloru i przezierności określonych obszarów. Następnie barwniki wypalono. W opisywanym przypadku krawędzi brzegu siecznego nadano czerwonawego odcienia przy użyciu IPS Ivocolor Essence E21 w kolorze basic red, aby uzyskać efekt „przenikniętego błyszczykiem” szkliwa zębów. Przy drugim wypalaniu korony pokryto warstwami materiałów Transpa Dentin, Transpa Incisal i Transpa Impulse (fot. 11-13).

Porównanie wyników

Po drugim wypalaniu korygującym materiałów IPS Style Ceram Transpa byliśmy przekonani, że produkt spełnia wszystkie nasze kryteria: stabilność wymiarowa i kolorystyczna materiałów ceramicznych była imponująca. Skutecznie kontrolowaliśmy jasność materiału, dodając Transpa T w kolorze neutralnym. Wynik był dla nas w pełni zadowalający. Kolory IPS Style były realistyczne i takie same jak kolory IPS d.SIGN. Bezpośrednie porównanie wyraźnie pokazuje doskonałą koordynację kolorów różnych kategorii materiałów ceramicznych (fot. 14 i 15). Co więcej – ten sam system kolorów ma zastosowanie dla materiałów pełnoceramicznych IPS e.max® i światłoutwardzalnego kompozytu laboratoryjnego SR Nexco®.

Podsumowanie

Materiał IPS Style może zastąpić materiał IPS d.SIGN od jakiegoś czasu stosowany w naszym laboratorium. Materiał ten pozwala nam osiągnąć w pełni zadowalające rezultaty, jeśli chodzi o kolor, stabilność wymiarową oraz wytrzymałość. Ten materiał ceramiczny zapewnia niesamowitą elastyczność i spełnia wszystkie nasze wymagania. Ponadto system ceramiczny IPS Style jest przygotowany pod kątem nowoczesnych technik wytwarzania: obecnie do wykonywania podbudów stosowanych w naszym laboratorium używamy metalu drukowanego, frezowanego i tradycyjnie odlewanego. Różne metody wytwarzania obejmują szeroki zakres współczynników rozszerzalności. IPS Style spełnia ten wymóg i nie powoduje żadnych problemów związanych z łamliwością podczas wypalania. Materiał ceramiczny charakteryzuje się minimalnym skurczem i dużą stabilnością wymiarową.

Natomiast materiał IPS d.SIGN wykazuje mniejszą stabilność wymiarową i dlatego nie sprawdza się tak dobrze w obszarach międzyzębowych i głębokich szczelinach. Pod tym względem jest mniej przewidywalny niż materiał IPS Style. Niemniej jednak stabilność koloru IPS d.SIGN jest porównywalna ze stabilnością koloru materiału IPS Style. Pod względem fluorescencji oba materiały w równym stopniu spełniają nasze kryteria (fot. 16). Materiały IPS Style Ceram Incisal i IPS Style Ceram Transpa T Neutral mają nieco bardziej realistyczną fluorescencję niż odpowiadające im materiały IPS d.SIGN.

Wniosek

Ostatecznie rozwiązanie IPS Style ma drobną przewagę. Zdecydowaliśmy się na jego zastosowanie w ramach przygotowania uzupełnień ze względu na piękny kształt zębów i wygląd w jamie ustnej (fot. 17 i 18).

Podziękowania

Chciałbym podziękować dr Patricii Žuji´c za współpracę w ramach wyżej opisanego przypadku oraz Iris F., naszej pacjentce, za jej cierpliwość podczas tego projektu. Chciałbym także podziękować wszystkim moim współpracownikom i przyjaciołom z Grupy TTT w Ivoclar Vivadent w Wiedniu. Grupa ta daje nam niezwykłe możliwości wymiany doświadczeń i nowych pomysłów.

 

 


Change is exciting – also in day-to-day dental lab work. The author switched to using IPS Style layering ceramic some time ago. Before he started working with this ceramic system, he thoroughly tested the material and compared it to the product he had previously used.

The main aim of switching to a new ceramic system is to improve the quality of one’s results. We regularly used the fluorapatite-leucite glass-ceramic IPS d.SIGN® in our laboratory. Then, one day we asked ourselves the following question: Would IPS Style® (the first patented metal-ceramic material containing oxyapatite) offer a sound alternative to our accustomed product? We decided to test the new material on flat cobalt-chromium alloy samples. These test specimens enabled us to take a closer look at the layering ceramic. We used these base metal alloy samples (Colado CC) to examine and compare several properties of IPS d.SIGN and IPS Style: for example shade, brightness, shrinkage, fluorescence and dimensional stability.

Conditioning and opaquer application

One specimen was oxidized at 950°C with a holding time of one minute. The other sample was treated with a bonding agent. Two metal specimens with different bases were now sufficiently prepared for the application of the ceramic materials. Next, the samples were coated with IPS d.SIGN Paste Opaquer and IPS Style Ceram Powder Opaquer. The opaquer products of both systems have a smooth consistency. We had never used an opaquer in powder form before, so applying the IPS Style material was completely new to us. Nevertheless, we were impressed by its ease of application and the excellent results.

Shrinkage behaviour and shade effect

In the next step, we compared the Dentin and Transpa T Neutral materials as well as the Opal Effect OE1 materials. Each of the ceramics was applied to one of the metal samples. A line was drawn down the middle of the sample with a spatula for the purpose of comparing the shrinkage behaviour. The two different ceramics showed the same colour after firing. It was interesting to note that IPS Style exhibited less horizontal shrinkage than IPS d.SIGN (Fig. 1). The vertical shrinkage of both ceramics was almost identical. The samples were held next to each other and examined under a polarizing light. IPS Style was shown to be somewhat brighter than IPS d.SIGN. Both materials exhibited almost the same level of fluorescence. In this comparison IPS Style was at a slight advantage because its Transpa T Neutral and the Incisal materials displayed a more lifelike fluorescence.

Dimensional stability and test results

The dimensional stability of the ceramics was clearly visible after the first firing cycle. The IPS Style layers successfully maintained their shape after firing. In contrast, IPS d.SIGN did not retain its shape completely. After this test series, we felt that we had gained enough information about the new material for our purposes. Even though the tests were relatively simple, they provided us with valuable insights into the two ceramic systems. Now we were ready to compare the two materials on the basis of an actual case study.

A case study

The patient was dissatisfied with the appearance of her upper teeth (Fig. 2). She wanted a new tooth colour, but wished the shape and position of her teeth to be maintained as best as possible. This simplified shade selection, since we „merely” had to select a slightly lighter tooth shade. Next, the teeth 15 to 25 were prepared (Fig. 3). Then a digital impression of the situation was taken with an intraoral scanner. From the manufacturing centre we were able to order both printed models and selective laser melting (SLM) metal copings. Both the models and the copings were produced simultaneously. This allowed us to start with the ceramic application immediately (Fig. 4). The restorations were built up on the frameworks with the two ceramic materials so that we could compare IPS Style and IPS d.SIGN in the patient’s mouth. A detailed description of the procedure involving the two ceramics is provided below.

Preparation of the copings

First, the metal copings were oxidized according to the instructions of the manufacturer and then the opaquer was applied. The IPS d.SIGN Paste Opaquer and the IPS Style Ceram Powder Opaquer exhibited excellent flow and masking properties (Fig. 5). Two firing cycles were adequate for producing the desired masking effect. The opaquer in paste form was easy to apply, since the material is supplied ready for use from the syringe. Depending on its application, the rather dense paste may have to be diluted with some Paste Opaquer Liquid. The IPS Style Ceram Powder Opaquer, however, is mixed to the desired consistency with a matching liquid component. The product is easy to apply with a brush or a glass-ceramic or ceramic instrument. Margin material was used to create a shoulder, thereby enhancing the esthetic appearance of the restoration and establishing a tight seal to the gingiva. The Margin materials of the IPS Style and IPS d.SIGN systems helped to create a beautiful margin (Figs 6 and 7).

First firing

In order to make a visual comparison of the layers placed with the two ceramics, the materials were mixed with Liquid Visual Eyes (Harvest Dental). The Visual Eyes Liquid is a product that renders the colour of the fired ceramic visible before the material is actually fired (Figs 8 and 9). The basic dentin layer was created with 25% Cervical Transpa orange-pink and 25% Cervical Transpa khaki mixed with 50% Dentin B2. Unmixed Dentin material was used in the central part. The incisal mamelons were produced with a mixture of 80% Dentin B2 and 20% Special Incisal grey. In the horizontal cut-back space, Effect material Inter Incisal white-blue was applied. The incisal margin was completed with Opal Effect OE 1 and Transpa materials (neutral, orange grey). The mamelons and internal characteristics were created with a very fine separating instrument. After the first firing, the colours of IPS Style and IPS d.SIGN looked good and appeared almost identical (Fig. 10). IPS Style Ceram and IPS d.SIGN Transpa as well as Mamelon materials were used to make some slight adjustments to the shape of the anterior teeth. At this stage, a comparison showed that a few distal areas in the incisal edge of the IPS d.SIGN restoration were slightly more translucent.

Customization of the layers and second firing

After the first corrective firing cycle, the teeth were customized with suitable IPS Ivocolor® stains. These materials are used to characterize restorations (e.g. mamelons), imitate enamel cracks and adjust the colour intensity and translucency of certain areas. Subsequently, the stains were fired. In this case, a reddish hue was imparted to the incisal Edge with IPS Ivocolor Essence E21 basic red to achieve a „lip gloss infiltrated” effect in the dental enamel. For the second firing, the crowns were coated with Transpa Dentin, Transpa Incisal and Transpa Impulse (Figs 11 to 13).

Comparison of the results

After the second corrective firing of the different IPS Style Ceram Transpa materials, we were convinced that the product fulfilled all our criteria: The dimensional and shade stability of the ceramic was impressive. We effectively controlled the brightness of the material by adding Transpa T neutral. All in all, we were completely satisfied with the result. The colours of IPS Style were lifelike and they were identical to those of IPS d.SIGN. A direct comparison clearly shows the excellent colour coordination of the different ceramic ranges (Figs 14 and 15). Furthermore, the same shade system applies to the IPS e.max® all-ceramics and the SR Nexco® light-curing laboratory composite.

Summary

IPS Style is definitely capable of replacing IPS d.SIGN, which we used in our laboratory for quite some time. It completely satisfied us in terms of its shade and dimensional stability and its high strength. This ceramic offers us incredible flexibility and satisfies all our demands. Moreover, the ceramic system is geared towards modern manufacturing techniques: At present, we use printed, milled and conventionally cast metal to fabricate the frameworks used in our laboratory. The different fabrication methods involve a wide range of CTEs. IPS Style accommodates this requirement and does not cause any problems related to fracture during firing. The ceramic is characterized by minimal shrinkage and high dimensional stability.

IPS d.SIGN, however, shows less dimensional stability and therefore does not perform as well in interdental areas and deep fissures. In this respect, it is less predictable than IPS Style. Nevertheless, the shade stability of IPS d.SIGN is comparable to that of IPS Style. In terms of fluorescence, both materials equally meet our criteria (Fig. 6). IPS Style Ceram Incisal and IPS Style Ceram Transpa T Neutral have a slightly more lifelike fluorescence than the corresponding IPS d.SIGN materials.

Conclusion

In the end, the IPS Style solution had a slight advantage. We chose it for the final restoration because of its beautiful tooth shapes and vital appearance in the mouth (Figs 17 and 18).

Acknowledgements

I would like to thank Dr Patricia Žuji´c for her collaboration on this case and Iris F., our patient, for her patience during this project. I would also like to thank all my colleagues and friends from the TTT Group at Ivoclar Vivadent in Vienna. This group provides us with incredible opportunities to exchange experiences and new ideas.

Velimir Žuji´c
Privatni zubotenicˇki laboratorij
Franje Belulovica 15 51000 Rijeka
Croatia
velimir@indentalestetica.hr

 

Fot. 1. Próbki testowe prezentujące skurcz. Po lewej: nakładanie materiału ceramicznego na próbkę metalu, na środku: IPS d.SIGN, po prawej: IPS Style; fot. archiwum autorów
Fig. 1. Test samples showing shrinkage behaviour. Left: application of the ceramic on the metal sample. Centre: IPS d.SIGN. Right: IPS Style

 Fot. 2. Sytuacja początkowa. Pacjentka chciała uzyskać poprawę wyglądu zębów górnych; fot. archiwum autorów
Fig. 2. Initial situation. The patient wished to have the appearance of her upper teeth enhanced

 Fot. 3. Przygotowano zęby od 15 do 25; fot. archiwum autorów
Fig. 3. Teeth 15 to 25 were prepared

 Fot. 4. Wydrukowany model z metalowymi nakładkami SLM; fot. archiwum autorów
Fig. 4. Printed model with SLM metal copings

 Fot. 5. Porównanie opakera: a) IPS d.SIGN, b) IPS Style; fot. archiwum autorów
Fig. 5. Comparison of the opaquer: a) IPS d.SIGN, b) IPS Style

 Fot. 6-7. Nakładanie materiału ceramicznego Margin z dwóch systemów ceramicznych na krawędź sieczną. Po lewej: IPS d.SIGN, po prawej: IPS Style; fot. archiwum autorów
Fig. 6-7. Application of the ceramic margin using the margin materials of the two ceramic systems (left: IPS d.SIGN; right: IPS Style)

 Fot. 8-9. Materiały ceramiczne zmieszano z płynem Liquid Visual Eyes w celu wizualnego porównania obu materiałów w procesie nakładania warstw. Po lewej: IPS d.SIGN, po prawej: IPS Style; fot. archiwum autorów
Fig. 8-9. The ceramic materials were mixed with Liquid Visual Eyes for the purpose of visually comparing the two materials during the layering process (left: IPS d.SIGN; right: IPS Style)

 Fot. 10. Porównanie koron po pierwszym wypalaniu. Po lewej: IPS d.SIGN, po prawej: IPS Style; fot. archiwum autorów
Fig. 10. Comparison of the crowns after the first firing (left: IPS d.SIGN; right: IPS Style)

 Fot. 11. Modelowanie siekaczy przy użyciu materiałów Transpa i Mamelon: a) IPS d.SIGN, b) IPS Style; fot. archiwum autorów
Fig. 11. Adjustment of the incisal teeth with Transpa and Mamelon materials: a) IPS d.SIGN, b) IPS Style

 Fot. 12. Nałożenie materiałów Transpa Dentin, Transpa Incisal oraz Transpa Impulse do cyklu wypalania korygującego; fot. archiwum autorów
Fig. 12. Application of Transpa Dentin, Transpa Incisal and Transpa Impulse for the corrective firing cycle

 Fot. 13. Dwie przednie korony po wypalaniu korygującym. Po lewej: IPS d.SIGN, po prawej: IPS Style; fot. archiwum autorów
Fig. 13. The two anterior crowns after the corrective firing (left: IPS d.SIGN; right: IPS Style)

 Fot. 14. Gotowe uzupełnienie (IPS d.SIGN) po drugim cyklu wypalania korygującego; fot. archiwum autorów
Fig. 14. The final restoration (IPS d.SIGN) after the second corrective firing cycle

 Fot. 15. Gotowe uzupełnienie (IPS Style) po drugim cyklu wypalania korygującego; fot. archiwum autorów
Fig. 15. The final restoration (IPS Style) after the second corrective firing cycle

 Fot. 16. Pod względem fluorescencji oba materiały spełniły nasze kryteria; fot. archiwum autorów
Fig. 16. In terms of fluorescence, both materials met our criteria

Fot. 17. Ostateczny wybór padł na uzupełnienia z materiału IPS Style: uzupełnienia założone w jamie ustnej; fot. archiwum autorów
Fig. 17. The final choice fell on the IPS Style restorations: shown in the mouth

Fot. 18. Założone uzupełnienia (nałożona warstwa materiału IPS Style) harmonijnie wpasowane w naturalne środowisko jamy ustnej; fot. archiwum autorów
Fig. 18. The seated restorations (layered with IPS Style) harmoniously blend into the overall natural oral environmen
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij